Privacyverklaring


1. Gegevensbescherming in één oogopslag

1.1 Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen laten u op een eenvoudige manier zien wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze hieronder vermelde privacyverklaring.

1.2 Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?
De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website. 

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u op een contactformulier invult. Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd opgevraagd). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op onze website binnenkomt. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website zonder fouten beschikbaar wordt gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. 

Welke rechten heeft u m.b.t. uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht gratis inzage te krijgen in bron, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en m.b.t. andere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.3 Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt gewoonlijk anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

2.1 Gegevensbescherming

De beheerders van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften m.b.t. gegevensbescherming evenals deze privacyverklaring. 

Het gebruik van onze website is gewoonlijk mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt. 

Wij wijzen erop dat het overbrengen van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsgaten kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

2.2 Aanwijzing m.b.t. verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is: 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr-Kurt-Steim-Str. 28
D-78713 Schramberg
Telephone: 0049 7422 989 0
Fax: 0049 7422 989 200
E-Mail: info@heco-schrauben.de

Registernummer: HRA 480655, Amtsgericht Stuttgart (Kantongerecht)
BTW-nummer: DE 142646601 

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Achim Carstanjen 

Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) vaststelt.

2.3 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel processen m.b.t. gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

2.4 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij een inbreuk in verband met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties m.b.t. de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is de regionale toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met toezichthouders voor gegevensbescherming evenals hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

2.5 SSL- of TLS-encryptie

Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van het overbrengen van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Of een verbinding versleuteld is, ziet u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserregel. Wanneer de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

2.6 Inzage, blokkering, wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke voorschriften op elk moment het recht van gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en ontvangers ervan en in het doel van de gegevensverwerking en een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en m.b.t. andere vragen over persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

2.7 Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor bij het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Neem bij vragen over de gegevensbescherming contact op via onderstaand e-mailadres: 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28
78713 Schramberg, Duitsland
E-mail: datenschutzbeauftragter@heco-schrauben.de

4. Gegevensregistratie op onze website

4.1 Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat. 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde "sessie-cookies". Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen. 

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het zetten van cookies wordt geïnformeerd en cookies uitsluitend per geval toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. 

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd beschikbaar stellen van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

4.2 Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en archiveert automatisch informatie in zogenoemde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn: 

  • browsertype en browserversie 
  • gebruikt besturingssysteem 
  • referrer-URL 
  • hostnaam van de computer die toegang krijgt 
  • tijdstip van de serveraanvraag 
  • IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen. 

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter b AVG dat de verwerking van gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4.3 Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens voor bewerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen die tot het moment van intrekking van de toestemming hebben plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht. De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens vervalt (bijv. nadat de bewerking van uw aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke voorschriften, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

4.4 Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie weigeren. Voor belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u via deze weg te informeren. 

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht. De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen zo lang als u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

4.5 Prijsvragen

Op onze website worden prijsvragen georganiseerd. Wanneer u hieraan wilt deelnemen, vragen wij identificatiegegevens en contactgegevens van u (bijv. naam, geboortedatum, adres, e-mailadres enz. en eventueel andere voor de deelname aan de prijsvraag vereiste gegevens, bijv. antwoorden op prijsvragen enz.). Wij gebruiken deze gegevens met name voor de afhandeling van de prijsvraag. Meer informatie vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden van de prijsvragen. Voor zover u binnen het kader van de deelname hierin hebt toegestemd, gebruiken wij de informatie tevens voor de in de toestemmingsverklaring genoemde doeleinden. Deze verwerking geschiedt op basis van wettelijke voorschriften op basis waarvan wij persoonsgebonden gegevens mogen verwerken voor zover dit voor de uitvoering van de prijsvraag is vereist (bijv. art. 6 lid 1 b) AVG), resp. omdat u ons de betreffende toestemming hiervoor hebt gegeven (art. 6 lid 1 a) AVG).

4.6 Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Hierin informeren wij onze klanten en zakenpartners periodiek over ons aanbod. Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten double-opt-in methode. Dat wil zeggen dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze methode is dat wij uw aanmelding dan kunnen aantonen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres aan te geven. Het aangeven van verdere, apart gemarkeerde gegevens is optioneel; deze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de dienst CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland). CleverReach organiseert en beheert de verzending van onze nieuwsbrieven. Hiertoe worden de gegevens die u bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief aan ons hebt doorgegeven, door CleverReach in Duitsland resp. Ierland opgeslagen. CleverReach vraagt de gegevens van de ontvangers van de nieuwsbrief niet op en gebruikt ze ook niet voor andere doeleinden dan voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van CleverReach op: http://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Middels een zogeheten telpixel die in onze nieuwsbrief is ingebed, kunnen wij zien wanneer een e-mail is geopend en of op links in de e-mail is geklikt. Deze informatie is nodig om het succes van onze nieuwsbriefcampagnes te beoordelen. Wij ondersteunen deze gegevensverwerking op basis van uw instemming conform art. 6, lid 1, letter a AVG. U kunt uw instemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens in het kader van het toesturen van de nieuwsbrief op elk moment herroepen. Klik hiervoor op de afmeld-link in de nieuwsbrieven zelf of stuur een bericht naar het volgende e-mailadres: info@heco-schrauben.de.

5. Social media

5.1 XING plug-in

Onze website gebruikt functies van het netwerk XING. Provider is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer een van onze pagina's wordt opgevraagd die functies van XING bevat, wordt een verbinding met servers van XING tot stand gebracht. Persoonsgegevens worden daarbij voor zover wij weten niet opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruikersgedrag geanalyseerd. Meer informatie over de gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5.2 Facebook

HECO-SCHRAUBEN GMBH & CO. KG maakt voor de aangeboden informatiedienst gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Wij wijzen u erop dat u de Facebookpagina en de bijbehorende functies op eigen verantwoording gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor de interactieve functies (bijvoorbeeld opmerking plaatsen, delen, beoordelen). Facebook verwerkt persoonsgegevens omtrent uw account, uw IP-adres alsmede uw gebruikte eindapparaten; cookies worden gebruikt voor de registratie van gegevens. Hierbij gaat het om kleine bestanden, die op uw eindapparaten worden opgeslagen. Welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene vorm beschreven in de richtlijnen van Facebook voor het gebruik van gegevens. Hierin vindt u ook informatie over contactmogelijkheden met Facebook, de mogelijkheden om bezwaar te maken alsmede de instelmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor het gebruik van gegevens zijn via de volgende link beschikbaar: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy De volledige gegevensrichtlijnen van Facebook vindt u hier: https://nl-nl.facebook.com/full_data_use_policy

De informatie kan door Facebook worden gebruikt om aan ons als beheerder van de Facebookpagina's statistische informatie zoals een indeling naar geslacht en leeftijd in relatie tot het gebruik van de Facebookpagina beschikbaar te stellen. Bovendien kunnen met Facebook afhankelijk van uw voorkeuren meer informatie of advertenties worden getoond. Verdere informatie hierover stelt Facebook via de volgende link beschikbaar: http://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights

De in dit verband over u verkregen gegevens worden door Facebook Ltd. verwerkt en hierbij eventueel aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven. 

Bezoekt u een van onze presentaties op social media (bijv. Facebook), dan activeert u bij dit bezoek een verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval zijn wij samen met de beheerder van het betreffende sociale netwerk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen in de zin van art. 26 AVG, voor zover wij daadwerkelijk met de beheerder van het sociale netwerk een gemeenschappelijke beslissing over de gegevensverwerking nemen en wij ook invloed op de gegevensverwerking uitoefenen. Voor zover mogelijk hebben wij met de beheerders van de sociale netwerken overeenkomsten betreffende de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid volgens art. 26 AVG gesloten, bijvoorbeeld in het bijzonder betreffende het Page Controller Addendum van Facebook Ireland Ltd.. Op uw rechten (recht op inzage conform art. 15 AVG, recht op correctie conform art. 16 AVG, recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG, recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG, recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG en het recht op het indienen van klachten conform art. 77 AVG) kunt u in principe zowel jegens ons als jegens de beheerder van het betreffende sociale netwerk (bijv. Facebook) aanspraak maken. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat wij ondanks de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid volgens art. 26 AVG met de beheerders van sociale netwerken geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de afzonderlijke sociale netwerken. De bedrijfspolitiek van de betreffende aanbieder heeft een doorslaggevende invloed op onze mogelijkheden. Indien aanspraak wordt gemaakt op rechten van betrokkenen, kunnen wij deze aanvragen uitsluitend doorsturen naar de beheerder van het sociale netwerk. 

Op welke manier Facebook de gegevens uit het bezoek aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in welke omvang activiteiten op de Facebookpagina aan afzonderlijke gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens uit een bezoek aan de Facebookpagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet definitief en duidelijk uiteengezet en is ons niet bekend. 

Bij de toegang tot een Facebookpagina wordt het aan uw eindapparaat toegekende IP-adres aan Facebook doorgegeven. Volgens de informatie van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen gewist. Facebook slaat bovendien informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld in het kader van de functie "Aanmeldingsbericht"); zo kan Facebook eventueel aan afzonderlijke gebruikers IP-adressen toewijzen. 

Wanneer u zich als gebruiker of gebruikster net bij Facebook hebt aangemeld, bevindt zich op uw eindapparaat een cookie met uw Facebook-identificatie. Hierdoor kan Facebook nagaan dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u de pagina hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebookpagina's. Via in websites ingebedde Facebook-knoppen kan Facebook uw bezoeken aan deze websites registreren en aan uw Facebook-profiel toewijzen. Aan de hand van deze gegevens kan informatie of reclame worden aangeboden die op u is afgestemd. 

Wanneer u dit wilt vermijden, dient u zich bij Facebook af te melden resp. de functie "aangemeld blijven" uit te schakelen, de cookies op uw apparaat te wissen en uw browser af te sluiten en opnieuw te starten. Op deze manier wordt Facebook-informatie waardoor u direct kunt worden geïdentificeerd, verwijderd. Zo kunt u onze Facebookpagina gebruiken zonder dat uw Facebook-identificatie openbaar wordt gemaakt. Wanneer u interactieve functies van de pagina gebruikt (vind ik leuk, opmerking plaatsen, delen, berichten enz.), verschijnt er een Facebook-aanmeldingsvenster. Na een eventuele aanmelding bent u voor Facebook opnieuw als bepaalde gebruiker/gebruikster herkenbaar. Als alternatief kunt u voor het bezoeken van onze Facebookpagina een andere browser dan uw gewone browser gebruiken. 

Informatie over hoe u bestaande informatie kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende Facebook Support-pagina's: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy# 

Wij als aanbieder van deze informatiedienst verzamelen en verwerken bovendien geen gegevens uit uw gebruik van onze dienst. Deze privacyverklaring vindt u in de telkens geldende versie onder het punt "Gegevensrichtlijn" op onze Facebookpagina.

5.3 Instagram

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG maakt voor de aangeboden informatiedienst gebruik van het technische platform en de diensten van Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. 

Wij wijzen u erop dat u deze Instagrampagina en de bijbehorende functies op eigen verantwoording gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijvoorbeeld commentariëren of beoordelen). 

Bij een bezoek aan onze Instagrampagina registreert Instagram onder meer uw IP-adres alsmede verdere informatie die in de vorm van cookies op uw pc aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om aan ons als beheerder van de Instagrampagina's statistische informatie over het gebruik van de Instagrampagina beschikbaar te stellen. 

De in dit verband over u verkregen gegevens worden door Instagram Inc. verwerkt en hierbij eventueel aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven. Welke informatie Instagram ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene vorm beschreven in de privacyrichtlijnen van Instagram. Hierin vindt u ook informatie over contactmogelijkheden met Instagram alsmede over de instelmogelijkheden voor advertenties. De privacyrichtlijnen zijn via de volgende link beschikbaar: https://help.instagram.com/519522125107875 

Op welke manier Instagram de gegevens uit het bezoek aan Instagrampagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in welke omvang activiteiten op de Instagrampagina aan afzonderlijke gebruikers worden toegewezen, hoe lang Instagram deze gegevens opslaat en of gegevens uit een bezoek aan de Instagrampagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Instagram niet definitief en duidelijk uiteengezet en is ons niet bekend. 

Bij de toegang tot een Instagrampagina wordt het aan uw eindapparaat toegekende IP-adres aan Instagram doorgegeven. Volgens de informatie van Instagram wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen gewist. Instagram slaat bovendien informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld in het kader van de functie "Aanmeldingsbericht"); zo kan Instagram eventueel aan afzonderlijke gebruikers IP-adressen toewijzen. 

Wanneer u zich als gebruiker of gebruikster net bij Instagram hebt aangemeld, bevindt zich op uw eindapparaat een cookie met uw Instagram-identificatie. Hierdoor kan Instagram nagaan dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u de pagina hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Instagrampagina's. Via in websites ingebedde Instagram-knoppen kan Instagram uw bezoeken aan deze websites registreren en aan uw Instagram-profiel toewijzen. Aan de hand van deze gegevens kan informatie of reclame worden aangeboden die op u is afgestemd. 

Wanneer u dit wilt vermijden, dient u zich bij Instagram af te melden respectievelijk de functie "aangemeld blijven" uit te schakelen, de cookies op uw apparaat te wissen en uw browser af te sluiten en opnieuw te starten. Op deze manier wordt Instagram-informatie waardoor u direct kunt worden geïdentificeerd, verwijderd. Zo kunt u onze Instagrampagina gebruiken zonder dat uw Instagram-identificatie openbaar wordt gemaakt. Wanneer u interactieve functies van de pagina gebruikt (vind-ik-leuk, commentariëren, berichten enz.), verschijnt er een Instagram-aanmeldingsvenster. Na een eventuele aanmelding bent u voor Instagram opnieuw als bepaalde gebruiker/gebruikster herkenbaar. 

Informatie over hoe u bestaande informatie over uzelf kunt beheren of wissen, vindt u in het volgende Instagram-helpgedeelte. 

Wij als aanbieder van deze informatiedienst verzamelen en verwerken bovendien geen gegevens uit uw gebruik van onze dienst. Deze privacyverklaring vindt u in de telkens geldende versie onder het punt "Gegevensrichtlijn" op onze en de betreffende Instagrampagina. 

Bij vragen over ons informatieaanbod kunt u ons bereiken via telefoonnummer +49 (0)7422/989-0 of info@heco-schrauben.de.

6. Analysetools

6.1 Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het overbrengen naar de VS ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. 

Browserplug-in
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensregistratie
U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gezet dat het registreren van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht
Wij hebben met Google een overeenkomst voor de gegevensverwerking in opdracht gesloten en realiseren de strikte richtlijnen van de Duitse autoriteiten inzake gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics in hun geheel.


6.2 Algemeen

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het zetten van cookies wordt geïnformeerd en cookies uitsluitend per geval toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

7. Plug-ins en tools

7.1 YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen door zich af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

7.2 Google Maps

Wij gebruiken op onze website functies van Google Maps. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en om de door ons op de website vermelde plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

8. Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, wanneer de rechtspositie of dit online-aanbod of de manier van gegevensregistratie verandert. Dit geldt echter uitsluitend m.b.t. verklaringen over de gegevensverwerking. Voor zover een toestemming van de gebruiker nodig is of bestanddelen van de privacyverklaring een regeling van de contractuele relatie met gebruikers bevatten, vindt de wijziging van de privacyverklaring uitsluitend na toestemming van de gebruiker plaats. 

Stel u zelf daarom indien nodig op de hoogte van deze privacyverklaring, vooral wanneer u persoonsgegevens meedeelt.

Contact
HECO Topix-Plus
Multi-Monti-Plus